Groen gas onmisbaar in de energietransitie

Een groot deel van de energievoorziening draait op aardgas. Met name in de industrie en voor het verwarmen van woningen wordt het veel gebruikt. De uitdaging: in het Klimaatakkoord staat dat gas in 2050 vrij moet zijn van de uitstoot van broeikasgassen. En in 2030 moeten we al 49% minder uitstoten dan in 1990. Groen gas speelt hierin een belangrijke rol als vervanger van aardgas.

Afbeelding Groen Gas

Groen gas nog schaars

Enexis Groep ziet groen gas als een zeer waardevolle en noodzakelijke energiedrager in de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Het probleem? Het is schaars. In 2022 is ongeveer 230 miljoen m3 groen gas ingevoed. Om de ambitie van 2 miljard m³ groen gas in 2030 uit het Klimaatakkoord te behalen, moet de productie 10 keer zo groot worden. Een grote uitdaging, maar Enexis gaat deze aan!

Onze visie 

Enexis Groep ziet groen gas als een waardevol en noodzakelijk onderdeel van het energiesysteem van de toekomst.  

 • Groen gas is een duurzame vervanger van aardgas. Dit gas kan ingezet worden op de locatie waar de maatschappelijke waarde het hoogst is. Deze meerwaarde zien wij vooral in oude binnensteden en in de industriële sector.

 • Inzet van groen gas zorgt voor een betaalbare en haalbare energietransitie omdat er relatief weinig aanpassingen aan de infrastructuur nodig zijn. De huidige gasnetten zijn al geschikt om groen gas transporteren.

 • Groen gas kan geproduceerd worden van afval- en reststromen uit de landbouw, de voedingsindustrie en de waterzuivering. 

Groen gas productie

Rol van de gemeente en samenwerking met Enexis

Bij de totstandkoming van nieuwe installaties voor groen gas ervaren initiatiefnemers diverse barrières. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het wegnemen van deze barrières, zodat we de potentie van groen gas optimaal kunnen benutten.

Voor lokale overheden en andere belanghebbende hebben we de Handreiking Groen Gas ontwikkeld. In deze handreiking vindt u onder andere een toelichting over het verschil tussen groen gas en biogas, hoe het transport van groen gas georganiseerd is en wat gemeenten kunnen doen om de productie van groen gas te stimuleren.

Prioriteiten

 • Samenwerking in de sector

  Als Enexis hebben we een voortrekkersrol om de doelstelling van 2 bcm in 2030 te behalen en zijn een volwaardige gesprekspartner in Netbeheer Nederland en in het Platform Groen Gas.
 • Inzicht

  Regionaal inzicht verkrijgen in vraag en aanbod van groen gas.
 • Infrastructuur

  Tijdige aanpassingen van de infrastructuur voor de decentrale invoeding van groen gas.
 • Innovatie in vergassingstechnologie 

  Met vergisting van biomassa kan slechts een deel van de 2 miljard m3 productie per jaar behaald worden. Er moeten vernieuwende technieken ontwikkeld worden om het Klimaatdoel te bereiken. Een voorbeeld is de superkritische watervergassing (SKW). Hiermee kan een breder palet aan biomassastromen ingezet worden. Bovendien levert de techniek een hoger rendement op. Productie van groen gas is hiermee minder afhankelijk van de beschikbaarheid van biomassastromen en minder gevoelig voor schommelingen in de marktprijs.
 • Sociale acceptatie

  Voor een echte doorbraak is het belangrijk dat Nederland groen gas gaat omarmen als duurzaam alternatief. Enerzijds moeten we op de duurzaamheid ervan kunnen vertrouwen door heldere criteria. Op de tweede plaats moet de overlast van productielocaties tot een minimum worden beperkt, bijvoorbeeld door deze te plaatsen op industriële locaties.