Het energiesysteem  heeft meer ruimte nodig

Nederland staat aan de vooravond van een grote verbouwing. We willen voldoende duurzame en betaalbare woningen, economische groei, een gezonde en diverse natuur en overstappen op een duurzame energievoorziening. Al deze opgaven vragen ruimte, net zoals de energie-infrastructuur. Want toegang tot energie is een randvoorwaarde voor al deze ontwikkelingen. Hierdoor neemt ook het ruimtebeslag van de energie-infrastructuur de komende jaren fors toe. Boven en onder de grond. Dat terwijl geschikte ruimte vinden in Nederland een steeds lastigere puzzel is.

Impact van netuitbreiding

Nieuwe windmolenparken, zonnevelden, gasloze woonwijken en elektrisch vervoer. Dit zorgt allemaal voor een toenemende vraag én toenemend aanbod van energie. In veel gevallen is het bestaande netwerk hier niet op berekend. Het energienet moet dus flink worden uitgebreid.  Met op sommige plekken wel 3 tot 5 keer meer elektriciteitshuisjes in de wijk. Bij overheden is de impact van het toenemend ruimtebeslag van de energie-infrastructuur  vaak nog onvoldoende bekend. Dit vertraagt de uitbreiding  van het energiesysteem. Daar wil Enexis verandering in brengen.

Onze visie 

Toegang tot energie is een randvoorwaarde bij het opstellen van al het ruimtelijk beleid en plannen. Nieuwe ontwikkelingen vragen vaak om een nieuwe energie-infrastructuur. En nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen ook zorgen voor belemmeringen voor de (toekomstige) toegang tot energie. Bijvoorbeeld doordat ruimte voor stations wordt gereserveerd voor woningen. Door de toegang tot energie een randvoorwaarde te  maken in al het ruimtelijke beleid en plannen, wordt geborgd dat er altijd voldoende grond en ruimte is voor de energie- en nutsvoorzieningen.

Om de energietransitie te realiseren, willen we vroegtijdig aan tafel zitten met provincies en gemeenten. Alleen zo kunnen we deze ruimtelijk-energetische puzzel oplossen en versnellen. Het verwerven en vergunnen van grond kan nu 3 tot 5 jaar duren. Om de klimaatdoelen te behalen, is er extra tempo nodig. Het stroomlijnen van deze processen is daarbij essentieel.

Distributiestation in wijk met afmetingen

Zo pakken we het aan

  • We denken mee met gemeenten en provincies over hun plannen voor de energietransitie.  
  • We helpen bij het maken van de vertaling van beleid naar concrete (uitvoerings)plannen op gebiedsniveau.
  • We maken op lokaal niveau inzichtelijk wat de ruimtelijke impact is van de benodigde extra energie-infrastructuur.
  • We informeren overheden en marktpartijen over de rol en het belang van de energie-infrastructuur bij de ontwikkeling van beleid, plannen en projecten.
  • We participeren waar nodig met de lokale omgeving om draagvlak te creëren voor onze projecten.
 
 

Prioriteiten

  • We zijn een vaste gesprekspartner voor gemeenten en provincies bij het beleidsdomein ruimtelijke ordening.

  • We zitten vroegtijdig aan tafel bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie, Programma's en het Omgevingsplan.

  • We geven gemeenten en provincies inzicht in de ruimtelijke impact van energie-infrastructuur. Ook hebben we zicht op de ruimtelijke plannen aan hun kant.

  • We maken gemeenten bewust van het belang van om ook nu al ruimte te reserveren voor (toekomstige) infrastructuur. Zoals reststroken en snippergroen.
Meer informatie over Enexis en de Omgevingswet