Uitbreiding hoogspanningsstation i.s.m. TenneT Bovenleiding, Rijssen

Netbeheerders TenneT en Enexis Netbeheer versterken het elektriciteitsnet onder andere in Overijssel. Dat is nodig om het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie (zoals zonne- en windenergie) en de groeiende vraag naar elektriciteit aan te kunnen.

Pagina laatst bijgewerkt op: 6 juli 2022, 17:16

 • Verwachte startdatum

  5 april 2021
 • Verwachte einddatum

  30 juni 2022
 • Status

  Afgerond
 • Type werkzaamheden

  Uitbreiding hoogspanningsstation i.s.m. TenneT
 • Beweegreden

  Door de energietransitie is er capaciteitsuitbreiding nodig.Lees meer over werkzaamheden
 • Plaats

  Rijssen
 • Omgeving

  Bovenleiding
 • Provincie

  Overijssel
 • Betrokken partijen

  Enexis Netbeheer TenneT
Loading Map
Station Rijssen uitleg plattegrond

Werkzaamheden

Aanleiding

Netbeheerders Enexis Netbeheer en TenneT versterken het elektriciteitsnet onder andere in Overijssel. Dat is nodig om het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie (zoals zonne- en windenergie) en toename in verbruik door bijvoorbeeld elektrisch vervoer en de verduurzaming van de industrie aan te kunnen. Het transformatorstation in Rijssen aan de straat ‘Bovenleiding’ zorgt voor de elektriciteitsvoorziening in Rijssen en de regio. Het is onvoldoende uitgerust om aan de toenemende vraag naar (duurzame) energie te kunnen voldoen. Daarom passen we het transformatorstation aan en breiden we dit station uit. Zo maken we de komende jaren duurzame initiatieven in de omgeving mogelijk.

Visie voor de toekomst

Om het station toekomst bestendig te maken is er toekomstvisie voor het station opgesteld voor de komende decennia. Het station zal gefaseerd uitgebreid worden. Het tempo waarin het station wordt doorontwikkeld is afhankelijk van de vraag naar energie vanuit de regio. Voor de uitbreiding hebben Enexis Netbeheer en TenneT de benodigde grond aangekocht en wordt er een bestemmingsplanwijziging voorbereid. De wijziging van het bestemmingsplan moet alle toekomstige ontwikkelingen mogelijk maken. Na de bestemmingsplanwijziging zal enkel fase 1 worden gerealiseerd.

 

Hieronder wordt per fase toegelicht wat in de toekomst nog gerealiseerd kan worden.

Fase 1

In fase 1 wordt een nieuwe inrit gemaakt aan de noordzijde van het station. Tevens wordt er voor Enexis Netbeheer een nieuwe gebouw gerealiseerd met daarin een middenspanningsinstallatie. In dit gebouw worden de middenspanningskabels die van het station de regio in gaan aangesloten. De middenspanningsinstallatie is te vergelijken met een enorm kroonsteentje. Naast het realiseren van installaties om meer kabels aan te kunnen sluiten dient ook het transport capaciteit te worden vergroot zodat stroom van en naar de klant kan vloeien. Hiervoor dient een nieuwe transformator te worden geplaatst. Voor TenneT wordt er centraal dienstgebouw (CDG) gerealiseerd. In dit gebouw vind de aansturing plaats van het station. Tot slot wordt er in de eerste fase de landschappelijke inpassing voor het station ingericht.

 

Fase 2

In fase 2 wordt een extra middenspanningsgebouw geplaatst om nog meer klanten aan te kunnen sluiten.

 

Fase 3

In fase 3 wordt extra middenspanningsgebouw geplaatst om nog meer klanten aan te kunnen sluiten. Tevens zal er nog een transformator moeten worden geplaatst om de capaciteit op het station verder uit te breiden. Ook dienen extra hoogspanningsvelden te worden gebouwd. Deze velden zijn nodig om de transformator aan te sluiten op het nationale elektriciteitsnetwerk.

 

Fase 4

In fase 4 is enkel ruimte gereserveerd voor verder uitbreiding maar is nog geen concrete invulling voorzien. Om deze fase mogelijk te maken dienen wederom extra hoogspanningsvelden te worden gerealiseerd.

Station Rijssen plattegrond

Bestemmingsplan en geluidzone

Bestemmingsplan wijziging

Om de toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken dienen Enexis Netbeheer en TenneT het bestemmingsplan te wijzigen. De grond naast het station is aangekocht, waarop in de nabij en verre toekomst de uitbreidingen moeten plaats vinden. Momenteel heeft de aangekochte grond de bestemming van ‘Agrarisch landschap - gemengde functies’ en moet deze worden aangepast naar de bestemming ‘enkel nutsbedrijf’. Zonder deze bestemmingplan wijziging mogen Enexis Netbeheer en TenneT de grond niet inzetten voor onze bedrijfsdoeleinden.

Geluidzone

Naast het veranderen van de enkel bestemming zullen Enexis Netbeheer en TenneT een geluidzone aan brengen rondom het station. Enexis Netbeheer voorziet dat in de toekomst de transformatorcapaciteit moet worden uitgebreid. De grootste transformatoren die Enexis Netbeheer momenteel plaatst hebben een capaciteit van 90 MVA aan vermogen. Indien het station de grenswaarde van 200 MVA aan opgesteld vermogen overschrijd, dient volgens de wet Geluidshinder een geluidzone te worden aangebracht. De geluidzone heeft enerzijds als doel om geluidsruimte te waarborgen voor de inrichting door geluidsgevoelige objecten, zoals woningen, niet te dicht bij te laten komen. Anderzijds biedt de geluidzone een bescherming voor de omgeving. Het geluidsniveau afkomstig van het station mag namelijk buiten de zonegrens niet meer bedragen dan 50dB(A) overdag, 45 dB(A) in de avond en 40 dB(A) in de nacht. In het akoestisch rapport zijn deze details van het geluidsonderzoek in te zien. Tevens is hier ook het te verwachten geluidsniveau op de omliggende woningen berekend.

Landschappelijke inpassing

Enexis Netbeheer en TenneT doen er alles aan om de toekomstige ontwikkelingen zo goed mogelijk in passen in het bestaande landschap. Dit wordt primair bewerkstelligd door groenvoorziening aan te brengen rondom het nieuw aangekochte terrein. Op deze wijze wordt het station zo veel mogelijk uit het gezichtsveld onttrokken. De details zijn terug te vinden in het landschapsplan. (Zie bijlage)

Hieronder staat de huidige en hoe de toekomstige situatie is ingepast.

Stand van zaken

De benodigde grond voor de uitbreiding is inmiddels aangekocht. We zitten nu in de fase dat het bestemmingsplan gewijzigd wordt. Op het moment dat deze ter inzage wordt gelegd is het bestemmingsplan in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Momenteel vind er los van de bestemmingsplan wijziging ook grootschalig onderhoud plaats op het station onder regie van TenneT. TenneT is bezig met het vervangen van de hoogspanningsvelden op het station. Deze componenten bereiken het einde van hun levensduur en dienen te worden vervangen. Dit betekent dat de complete schakeltuin wordt vervangen. Dit is een uiterst complexe opgave om dat de stroomvoorziening niet onderbroken kan worden. Voor verder details van deze werkzaamheden en de laatste stand van zaken verwijzen wij u door naar de website van www.tennet.eu/rijssen