Enexis monteurs

Voorwaarden aanvragen nieuwe gasaansluiting

Wettelijke regels bepalen dat wij niet elke aanvraag voor een nieuwe gasaansluiting in behandeling mogen nemen. Welke voorwaarden gelden in uw situatie?

Nieuwe regels sinds 1 juli 2018

Door de Wet Voortgang Energietransitie (Wet VET) zijn de regels veranderd voor het aanleggen van nieuwe gasaansluitingen. De wijzigingen gelden alleen voor de kleinere typen gasaansluitingen, met een capaciteit tot en met 40 m³ per uur. Praktisch alle huizen hebben een gasaansluiting van dit type. Bedrijven die voor hun activiteiten een grotere gasaansluiting nodig hebben, kunnen die nog gewoon krijgen.

Uitgangspunt bij nieuwbouw: aansluitverbod

Voor nieuwe huizen en gebouwen geldt sinds 1 juli 2018 in principe een aansluitverbod. Onder ‘nieuwbouw’ valt elk nieuw gebouw dat moet voldoen aan de voorwaarden voor nieuwbouw uit het Bouwbesluit. Maar hierop zijn uitzonderingen gemaakt. Uw gemeente bepaalt welke percelen toch mogen worden aangesloten op gas. Uitzonderingen staan in een register op de website van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

  • Staat uw postcode niet in het register? Dan geldt voor u geen uitzondering en krijgt u dus geen gasaansluiting. Omdat het register leidend is voor ons, nemen wij uw aanvraag ook niet in behandeling. Het heeft dus geen zin om een aanvraag te doen.

    Hou er wel rekening mee dat percelen die nog geen postcode hebben, mogelijk niet in het register staan. Ook kan het verwerken van postcodes in het register 3 weken duren, gerekend vanaf het moment dat een gemeente besluit om een postcode toe te voegen aan het register. Als u verwacht dat een postcode nog gaat worden toegevoegd, kunt u het register in de gaten houden. Hebt u daar vragen over? Neem dan contact op met uw gemeente.

  • Staat uw postcode wél in het register? En staat er bij de grondslag: 'Aansluitplicht vanwege algemeen belang (art. 10 lid 7a)'? Dan kunt u een gasaansluiting krijgen. Alleen als u de aansluiting aanvraagt voor een pand buiten de bebouwde kom, is het nog mogelijk dat wij de opdracht moeten weigeren (zie verderop in deze tekst).

Overgangssituatie juli 2018

De nieuwe regels voor nieuwe huizen en gebouwen gelden als u een omgevingsvergunning (bouwvergunning) hebt aangevraagd op of na 1 juli 2018. Vraagt u een gasaansluiting aan voor een pand waarvoor u de omgevingsvergunning eerder hebt aangevraagd? Dan gelden de regels voor bestaande panden.

Wel gas voor bestaande panden

Voor bestaande woningen en gebouwen kunt u nog gewoon een nieuwe gasaansluiting aanvragen. In ons gebied zijn wij dan verplicht om u aan te sluiten, al gelden ook hier uitzonderingen. Deze uitzonderingen staan in het register van ACM. 

  • Als uw wijk het label ‘gasloos’ heeft gekregen, mogen wij u niet aansluiten. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een warmtenet ligt of gepland is. In het register staat bij de grondslag dan het label 'Geen aansluitplicht vanwege warmtenet of andere voorziening (art. 10 lid 7b)'.

  • Als uw gemeente al voor 1 juli heeft 2018 besloten dat uw wijk in een warmtegebied ligt, krijg u ook geen gasaansluiting. In het register staat bij de grondslag dan: 'Besluit van voor 1-7-2018 over warmtegebieden'.

 Daarnaast kunnen wij uw aanvraag nog steeds weigeren als uw pand buiten de bebouwde kom ligt.

Buiten de bebouwde kom: altijd uitzondering mogelijk

Wilt u een gasaansluiting hebben met een capaciteit tot en met 40 m³ buiten de bebouwde kom? Ook al hebt u recht op een gasaansluiting op basis van bovenstaande regels, dan nog kan uw netbeheerder uw aanvraag weigeren als het niet rendabel is om de aansluiting aan te leggen. De uitzondering voor panden buiten de bebouwde kom staat in de Gaswet. In de code Gebiedsindeling gas staat hoe uw netbeheerder precies moet toetsen of een aansluiting rendabel is. Hebt u hier vragen over? Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Meer informatie 

Veelgestelde vragen Wet VET 1 juli 2018

Per 1 juli 2018 vervalt de plicht voor netbeheerders om nieuwbouw gebouwen aan te sluiten op het aardgasnet. Dit is geregeld in de Wet VET (Wet Voortgang Energietransitie). Deze wet treedt in werking voor nieuwe gebouwen waarvoor nog geen omgevingsvergunning (bouwvergunning) is aangevraagd. Deze wijziging geldt voor alle kleinverbruikers (max 40 m3 gas/uur), zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen.

De overheid heeft bepaald dat aardgasvrije nieuwbouw de norm wordt. Het laten vervallen van de aansluitplicht voor nieuwbouw past in de ontwikkeling om de gebouwde omgeving los te koppelen van het aardgas.  In Nederland hebben we namelijk afgesproken dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken om huizen en gebouwen te verwarmen, te koken en warm tapwater te gebruiken. Dit is nodig om de klimaatafspraken van Parijs te halen en bij te dragen aan een schone en veilige toekomst. 

De aansluitplicht vervalt voor nieuwbouwaansluitingen voor kleinverbruik. Dit zijn aansluitingen met een gasmeter tot en met G25 (een doorlaatwaarde tot en met 40 m³ per uur), zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen.

Per 1 juli 2018 vervalt de plicht voor netbeheerders om nieuwbouw woningen aan te sluiten op het aardgasnet. De netbeheerders mogen alleen wettelijke taken uitvoeren, daarom mogen zij ook niet meer op verzoek aansluiten. Het schrappen van de aansluitplicht functioneert hierdoor als een verbod op nieuwe gebouwen met aardgasaansluiting. De wet geldt voor kleinverbruik aansluitingen (max 40 m³ gas/uur).

Alleen het college van burgemeester en wethouders van gemeentes mag, als daar zwaarwegende redenen voor zijn, bepalen dat er voor een bepaald gebied een uitzondering wordt gemaakt en er wel een gasaansluiting mag komen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt deze uitzonderingen vast in een register. De wet is niet van toepassing voor gebouwen waarvoor de Omgevingsvergunning (bouwvergunning) is aangevraagd voor 1 juli 2018.

Voor bestaande panden geldt dat er in principe wel een nieuwe gasaansluiting gerealiseerd mag worden, bijvoorbeeld bij splitsing van een pand. Als de gemeente het pand echter heeft aangemerkt als een deel van een gebied of wijk die op korte termijn gasloos wordt gemaakt, mag er mogelijk geen nieuwe gasaansluiting aangelegd worden. Raadpleeg voor uw specifieke situatie uw gemeente.

Aansluitingen in bestaande bouw mogen gewijzigd worden. Het vervallen van de gasaansluitplicht is hier niet van toepassing.

Als u een omgevingsvergunning (bouwvergunning) heeft aangevraagd vóór 1 juli 2018 mag uw pand in principe aangesloten worden op aardgas. Er gelden hierop wel uitzonderingen. Als in het gebied een warmtenet beschikbaar is, geldt de aansluitplicht niet. Voor aansluitingen buiten de bebouwde kom maakt uw netbeheerder eerst een rentabiliteitsberekening.

Uw netbeheerder houdt zich aan de wet en volgt de regels van de overheid. Per 1 juli 2018 is de aansluitplicht voor nieuwbouw op aardgas vervallen. Dit betekent dat uw netbeheerder geen kleinverbruik gasaansluiting in nieuwbouw mag realiseren, tenzij er sprake is van een uitzondering. Raadpleeg voor uw specifieke situatie uw gemeente.

Alleen het college van burgemeester en wethouders van gemeentes mag, als daar goede redenen voor zijn, bepalen dat er er voor een bepaald perceel of een bepaald gebied een uitzondering wordt gemaakt en er wel een gasaansluiting mag komen. Als u vermoedt dat u voor zo'n uitzondering in aanmerking komt, kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Meer informatie over het vervallen van de gas aansluitplicht voor nieuwbouw leest u op de website van uw eigen netbeheerder. Ook leest u informatie hierover op de site van het RVO. Staat uw netbeheerder niet in deze lijst of weet u niet wie uw netbeheerder is? Kijk dan op 'netbeheerders per regio' op www.mijnaansluiting.nl.

Op www.mijnaansluiting.nl voegt u de omgevingsvergunning(bouwvergunning), waaruit blijkt dat er voor u een uitzondering is gemaakt, toe aan uw aanvraag. Uw netbeheerder controleert uw aanvraag. Als deze in orde is, start het proces om uw aanvraag te realiseren.