Verduurzaming van de gebouwde omgeving

Volgens het Klimaatakkoord moet Nederland in 2030 zo'n 8,3 megaton C02-uitstoot besparen in de gebouwde omgeving. Dit betekent ook dat onze woningen aardgasvrij moeten zijn en beter geisoleerd moeten worden.

Woningen met zonnepanelen en water

Warmteoplossingen en netaanpassingen

Het behalen van deze doelstellingen vraagt zowel om collectieve warmteoplossingen, als om een individuele benadering voor gemeenten en bewoners via all-electric en hybride oplossingen. Beide routes hebben een flinke impact op ons energienet. Ook de forse groei van zonnepanelen op daken in combinatie met de installatie van warmtepompen en laadpalen leidt tot capaciteitsproblemen op de laagspanningsnetten in de wijken. Daarom verzwaren we deze netten met zwaardere kabels en een groot aantal nieuwe transformatorhuisjes.

Onze visie 

We willen vóór 2030 de verduurzaming van woningen binnen ons klantgebied faciliteren. Dat wil zeggen dat het energienet tegen die tijd is aangepast, en het net de veranderende vraag naar en het aanbod van energie aan kan. Denk hierbij aan:

 • het laden van elektrische auto’s;
 • de inpassing van hybride en volledig elektrische warmtepompen;
 • de inpassing van warmtenetten waarvoor warmtepompen nodig zijn;
 • het invoeden van zonne-energie.

Daarom stimuleren we de ontwikkeling van de gemeentelijke wijkuitvoeringsplannen. Hierin staat per gemeente via welke route woningen van het aardgas gaan. Zo hebben we tijdig inzicht in de benodigde netaanpassingen en investeringen. 

Woningen straat met zonnepanelen

Inzetten op efficiënt netgebruik

Om zo goed mogelijk om te gaan met de schaarste aan mensen, materialen en fysieke ruimte, zetten we  in op efficiënt netgebruik.  Door te grote pieken in het gebruik en teruglevering van elektriciteit tegen te gaan, kunnen we onnodige netuitbreidingen voorkomen. Het is van belang dat zowel gemeenten als bewoners zich bewust zijn van de noodzaak van efficiënt netgebruik,  bijvoorbeeld door opgewekte energie zoveel mogelijk te verbruiken of op te slaan.

Zo pakken we dit aan 

Gemeenten zijn gestart met het maken van plannen voor de warmtetransitie, maar hebben nog niet genoeg mensen en middelen om snelheid te maken. Om dit proces te versnellen, bieden wij concrete handvatten. Hierbij horen een uniform format voor de wijkuitvoeringsplannen en verschillende tools, zoals Buurtinzicht en de Groen Gas Kansenkaart.  Op basis van de gemeentelijke plannen, maken wij inzichtelijk  wat de impact is op het elektriciteitsnet.  Door onze kennis en ervaring te delen helpen we gemeenten om maatschappelijk optimale keuzes te maken.  We volgen proactief de laatste ontwikkelingen in de energie- en warmtetransitie en nemen deze mee voor de planvorming van het energiesysteem. 

Gerichte communicatie naar bewoners

We zorgen er met gerichte communicatie via de gemeenten voor dat bewoners zich bewust worden van de noodzaak van efficiënt netgebruik. Als onderdeel van de wijkuitvoeringsplannen leveren wij een bijdrage aan de gemeentelijke communicatie. Zo krijgen bewoners periodiek informatie over het elektriciteitsnet en de route naar efficiënt netgebruik. Denk bijvoorbeeld aan het direct verbruiken van elektriciteit die consumenten zelf opwekken via zonnepanelen.

 

Prioriteiten

 •  Inzicht en impact

  We bieden proactief inzicht in de impact van plannen op ons elektriciteitsnet via verschillende tools. Denk aan Buurtinzicht en de Transitievisie Warmte viewer. Zo wordt duidelijk wat er nodig is om gemeentelijke plannen te realiseren. 
 • Participatie 

  We richten vroegtijdig met gemeenten een participatieproces in (in relatie tot de Omgevingswet), zodat we kunnen starten met de ruimtelijke inpassing van bijvoorbeeld transformatorstations. 
 • Efficiënte uitvoering

  Om te zorgen voor een efficiënte uitvoering van netaanpassingen, sturen we aan op een collectieve uitvoering van verduurzaming van nieuwbouw en appartementencomplexen. 
 • Samenwerking 

  We werken nauw samen met andere netbeheerders en (regionale) samenwerkingsverbanden, zoals het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie. Op die manier kunnen we kennis en ervaring breed uitdragen.