Voorwaarden voor het aanvragen van een slimme meter

Slimme meter in meterkast

1. Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aanvraag van slimme kleinverbruik meetinrichtingen zoals gesteld in de meetcode elektra hoofdstuk 3 en de meetvoorwaarden gas hoofdstuk 3. Deze algemene voorwaarden geven de kaders voor het uitvoeren van de prioriteitsplaatsingsprocessen, zoals deze door de gezamenlijke netbeheerders zijn gesteld.

2. Prioriteitsplaatsing door de netbeheerder

In deze tekst hebben wij het over een ´prioriteitsplaatsing´. Een prioriteitsplaatsing is een plaatsing van een op afstand uitleesbare meetinrichting (slimme meter) voor elektriciteit of gas op verzoek van de afnemer.

2.1 Leveringstermijn

Conform het gestelde in de meetcode wordt na goedkeuring aanvraag binnen 3 maanden, gerekend vanaf ontvangst prioriteitsaanvraag, een slimme meter geplaatst op het door de aanvrager aangegeven adres. Uitgezonderd zijn de situaties zoals aangegeven in artikel 2.6.

2.2 Voorwaarden voor het indienen van een aanvraag

Een aanvraag van een prio-aansluiting kan worden ingediend voor de volledige meetinrichting van energie, dus zowel uw elektriciteits- en gasmeter (mits aanwezig) of indien u dat wenst voor alleen de elektriciteitsmeter, hierna te noemen "meetinrichting". De aanvrager verklaart - in het geval hij /zij zelf niet de bewoner van desbetreffend perceel is - gemachtigd te zijn voor het laten plaatsen van slimme meters in het perceel van aangeslotene (bewoner). De volgende gegevens dienen door de aanvrager te worden aangeleverd:

 • Contactgegevens
 • Adresgegevens
 • Aansluitgegevens

De aanvrager verzorgt de 1e aankondiging richting klant aangaande plaatsing slimme meters door Enexis. Het indienen van een aanvraag kan uitsluitend via de Enexis website door middel van het invullen van het standaard aanvraagformulier.

2.3 Redenen tot afwijzing aanvraag

In de volgende gevallen wordt een aanvraag afgewezen:

 • De meetinrichting valt niet binnen het segment kleinverbruik (elektriciteit tot en met max. 3*80A. en Gas tot en met G25).
 • Wanneer (op voorhand) bekend is dat de meterplaatsing(en) technisch niet mogelijk is (zijn).
 • De door de Enexis te maken kosten voor een prioriteitsplaatsing niet in verhouding staan tot de potentiële energiebesparing.
 • De meetinrichting heeft al een slimme meter of het plaatsen van een slimme meter is door Enexis ingepland binnen een termijn van drie maanden na aanvraag.
 • De aanvraag is niet bij de juiste netbeheerder ingediend.
 • De aansluiting wordt door Enexis binnen 3 maanden na aanvraag verwijderd/gesloopt.

Binnen 5 werkdagen geeft de netbeheerder uitsluitsel over acceptatie van de aanvraag.

2.4 Annuleren van de geaccepteerde aanvraag

Na acceptatie van de aanvraag wordt deze in principe uitgevoerd. Bij het annuleren van de aanvraag wordt het prioriteitstarief bij de aanvrager in rekening gebracht tenzij er sprake is van een overmachtsituatie.

2.5 Redenen tot niet wisselen na acceptatie van de aanvraag

Een aanvraag van een prio-aansluiting kan worden ingediend voor de volledige meetinrichting van energie, dus zowel uw elektriciteits- en gasmeter (mits aanwezig) of indien u dat wenst voor alleen de elektriciteitsmeter. In de volgende gevallen is de netbeheerder ondanks acceptatie van de aanvraag niet in staat meterplaatsing uit te voeren:

 • Aangeslotene verleent geen toegang tot de woning/meetinrichting.
 • De woning en/of meetinrichting is niet toegankelijk.
 • Wisseling kan niet veilig uitgevoerd worden.
 • Vermoeden van fraude.
 • Het is niet mogelijk de nieuwe meetinrichting in bestaande situatie te installeren.
 • Het is technisch niet mogelijk om op afstand met de meter te communiceren (geen GPRS-dekking).
 • Aangeslotene heeft zich 2 maal, zonder vooraankondiging, niet gehouden aan gemaakte plaatsingsafspraak.
 • Benodigde aanpassingen aan meetinrichting zijn financieel/technisch niet redelijk.
 • Er zijn onvoldoende meters beschikbaar.

2.6 Financiële voorwaarden

Voor het plaatsen van een slimme meter wordt door de netbeheerder bij de aanvrager het prioriteitstarief voor de meetinrichting (elektriciteit en gas) in rekening gebracht. Het prioriteitstarief, door de overheid vastgesteld, bedraagt € 60,- exclusief btw voor een standaard plaatsing van de slimme elektriciteit- en gasmeter. Indien er alleen een elektriciteitsmeter aanwezig is, bedraagt het tarief € 56,- exclusief btw.

Dit tarief is alleen van toepassing indien sprake is van een standaardmeterwisseling (bijvoorbeeld binnen kantooruren, aansluiting kan spanningsloos worden gemaakt, geen aggregaten vereist). Indien geen sprake is van een standaardmeterwisseling kunnen, na overleg, meerkosten in rekening worden gebracht. In de volgende gevallen wordt geen prioriteitstarief in rekening gebracht:

 • Meter is niet gewisseld om technische en/of financiële uitvalreden.
 • Meter is wel gewisseld, maar kan niet uitgelezen worden.
 • Er worden, ondanks dat geen plaatsing heeft plaatsgevonden, kosten in rekening gebracht voor het herplannen, indien de aanvragen 2 maal niet tuis is op afspraak of weigert een monteur van Enexis (of installatiepartner) toegang te verlenen.

2.7 Algemene voorwaarden

De “Algemene voorwaarden dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden” Enexis BV vastgelegd 1 januari 2009 zijn van toepassing.