Monteurs maken mof in het hoofdnet elektriciteit

Spanningskwaliteit en spanningsdips

Enexis Netbeheer heeft als taak te zorgen voor een ongestoorde, continue levering van elektriciteit. En we moeten voorkomen dat uw apparatuur uitvalt of beschadigd raakt. Dit doen we door er voor te zorgen dat de kwaliteit van de spanning, oftewel de spanningskwaliteit, gewaarborgd is en blijft. Hiervoor zijn standaarden vastgelegd in de Europese norm EN 50160. Daarnaast gelden in Nederland aanvullende eisen die in de Netcode Elektriciteit zijn vastgelegd. De toezichthouder Autoriteit Consument & Markt bewaakt naleving van deze normen.

Spanningskwaliteit

Iedereen kan in zijn of haar dagelijks leven een gevolg van een spanningsverschijnsel ondervinden, door bijvoorbeeld een flikkering van een lamp in de woonkamer. Of juist de spanningskwaliteit beïnvloeden, door bijvoorbeeld in een fabriekshal een productielijn met zware machines op te starten. De kwaliteit van de spanning wordt een steeds belangrijker onderwerp. We gebruiken met z'n allen steeds meer elektriciteit en er komen elke dag nieuwe elektrische installaties bij.  We worden dus steeds afhankelijker van (ongestoorde) levering van elektriciteit met een hoog kwaliteitsniveau.

Hoog kwaliteitsniveau 

De kwaliteit van de spanning in de Nederlandse elektriciteitsnetten is vergeleken met landen om ons heen én wereldwijd van hoog niveau. Om deze kwaliteit te waarborgen, neemt Enexis Netbeheer maatregelen zoals het realiseren van netverbeteringen en het plegen van onderhoud en vervangingen. Deze werkzaamheden zorgen voor een grote(re) betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet. Niet alleen op de korte termijn maar ook op middellange- en lange termijn. Enexis Netbeheer investeert hierin jaarlijks ongeveer 45% van het totale investeringsbudget.

De spanningskwaliteit wordt continu bewaakt door Power Quality Monitoring systeem. De meetresultaten worden vervolgens weer getoetst aan de criteria die zijn vastgelegd in de Netcode Elektriciteit. Op de website www.uwspanningskwaliteit.nl worden de meetresultaten voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. 

Echter, de spanningskwaliteit wordt niet alleen bepaald door de netbeheerder en zijn energienetten. Ook de elektriciteitsproducenten en de interactie met de aangesloten apparaten en machines bij de afnemers bepalen de spanningskwaliteit. U kunt in sommige gevallen zelf dus ook de kwaliteit van de spanning beïnvloeden. 

Het technische verhaal

Onder spanningskwaliteit verstaan we de kwaliteit van de driefasige spanningsgolven welke gekenmerkt worden door de frequentie, de amplitude, de vorm van de sinusgolf en de symmetrie van het driefasesysteem. Afwijkingen op één van de kenmerken van spanningsgolven of de symmetrie van het systeem worden spanningsverschijnselen genoemd. De belangrijkste verschijnselen zijn: langzame spanningsvariatie, snelle spanningsvariatie, spanningasymmetrie, harmonische vervorming en spanningsdips. 

In bijgevoegde bestanden vindt u, naast meer informatie over elk spanningsverschijnsel, tips over wat u kunt doen als u last hebt van een mindere spanningskwaliteit. Of hoe u kunt voorkomen dat u de kwaliteit van de spanning beïnvloedt.

Spanningsverschijnselen