Investeringsplannen 2020-2030

Vanaf 2020 publiceert elke netbeheerder iedere 2 jaar een investeringsplan met een zichttermijn van 10 jaar. In het plan beschrijft Enexis Netbeheer zijn uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor de elektriciteits- en gasnetten.
kabels

Enexis Netbeheer is verantwoordelijk voor de energievoorziening van ruim 3 miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven. Wij werken dagelijks aan de energievoorziening van de toekomst. Met de publicatie van onze investeringsplannen geven we een kijkje in de toekomst en onze keuken. We zijn transparant over onze investeringen en onderbouwen onze keuzes. De komende decennia gaat er veel veranderen op het gebied van energie. In het Klimaatakkoord staat dat in 2030 in heel Nederland voor 35 terawattuur aan duurzame opwek moet worden ingepast. Daarnaast gaan 1,5 miljoen woningen van het aardgas af. We zullen de capaciteit van ons elektriciteitsnet dus op veel plekken moeten verzwaren.

Vervanger KCD

Het investeringsplan vervangt het kwaliteits- en capaciteitsdocument (KCD) dat iedere netbeheerder de afgelopen jaren opstelde. Bekijk de KCD's van de voorgaande jaren.

Toezicht

In onze investeringsplannen kunt u lezen wat onze voorgenomen investeringen zijn en hoe deze tot stand zijn gekomen. De wettelijke toezichthouder (de ACM) is verantwoordelijk voor het toetsen van de netbeheerders en van de investeringsplannen van de netbeheerders.

elektriciteit

Download het investeringsplan elektriciteit 2020-2030  (pdf)

In het investeringsplan elektriciteit geeft Enexis Netbeheer een onderbouwing van de te verwachten investeringen om te voldoen aan de vraag naar transportcapaciteit en de in stand houding van de netten. 

gasvlam

Download het investeringsplan gas 2020-2030  (pdf)

In het investeringsplan gas geeft Enexis Netbeheer een onderbouwing van de te verwachten investeringen om te voldoen aan de vraag naar transportcapaciteit en de in stand houding van de netten. 

Consultatieperiode is gesloten

Op 1 juli 2020 hebben we onze ontwerpinvesteringsplannen aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aangeboden.

Veelgestelde vragen investeringsplan

De data die gebruikt is voor de doorrekeningen van de netbelasting is van eind 2019 / begin 2020. Dit betekent dat er geen rekening is gehouden met mogelijke gevolgen van de coronacrisis voor de vraag en aanbod van energie. Gezien de onzekerheid welke gevolgen de coronacrisis gaat hebben, is het op dit moment niet mogelijk een inschatting te maken van de gevolgen hiervan voor de investeringsplannen.

Het investeringsplan beschrijft de uitbreiding- en vervangingsinvesteringen voor de elektriciteits- en gasnetten voor het gehele verzorgingsgebied van de netbeheerder. De investeringen kennen een zichttermijn van 10 jaar. De investeringen voor de korte termijn (3 jaar) zijn kwantitatief beschreven, de investeringen voor de lange termijn (tot 2030) zijn kwalitatief beschreven. De investeringen worden op geaggregeerd niveau beschreven en bieden daarom niet voor alle belanghebbenden het gewenste detailniveau. Dit is afgestemd met ACM en vergelijkbaar met het KCD. Exacte projecten – zoals verwachte windparken – en marktgevoelige informatie is niet opgenomen in het investeringsplan.

Elke netbeheerder publiceert het ontwerpinvesteringsplan ter consultatie. In de versie die Enexis Netbeheer aan de ACM aanbiedt, zijn de zienswijzen toegevoegd. Daarbij vermelden wij hoe de uitkomsten van de consulatie verwerkt zijn. Omdat er een erg korte verwerkingstijd is, is de kans groot dat een zienswijze inhoudelijk pas bij het volgende investeringsplan wordt meegenomen. De voorbereiding voor het nieuwe ontwerpinvesteringsplan start dit jaar.

Voor het eerste investeringsplan hebben we gebruik gemaakt van landelijke en regionale bronnen die wel beschikbaar waren, zoals PBL doorrekeningen, SDE+ aanvragen, reeds bekende publieke en private projectontwikkelingen en systeemstudies. Daarnaast hebben we , als deze beschikbaar was, ook de Regionale Energie Strategie (RES) gebruikt als bron voor het ontwerp investeringsplan.

Bij het opstellen van het investeringsplan wordt een inschatting gemaakt van het toekomstige aanbod en de vraag naar energie. Hierbij wordt zowel gekeken naar reguliere ontwikkelingen, zoals de groei van industrie, woningbouw en nieuwe bedrijventerreinen, als naar energietransitie gerelateerde ontwikkelingen.

De ontwikkelingen in de energietransitie gaan over de groei van elektrisch vervoer, verduurzaming van de gebouwde omgeving, toepassing van hernieuwbare gassen, aardgasloze wijken, ontwikkelingen omtrent waterstof en duurzame opwek van elektriciteit. In het investeringsplan beschrijven wij onze visie op toekomstige ontwikkelingen en welke onderwerpen zijn opgenomen.

Het investeringsplan wordt iedere 2 jaar opnieuw opgesteld en op (uiterlijk) 1 januari aan ACM aangeboden. Het jaar 2020 vormt hierop een uitzondering. Dit jaar wordt het investeringsplan op (uiterlijk) 1 juli aan ACM aangeboden. Het eerst volgende investeringsplan zal uiterlijk 1 januari 2022 worden gepubliceerd.

Was dit antwoord nuttig?