Ons investeringsplan

Vanaf 2020 publiceert elke netbeheerder iedere 2 jaar een investeringsplan. In het plan beschrijven we (Enexis Netbeheer) de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor de elektriciteits- en gasnetten voor de komende 10 jaar. Door onze investeringsplannen te delen met u, geven we een kijkje in de toekomst en in onze keuken. 

De invulling van ons investeringsplan

Om de video te bekijken moet u eerst alle cookies accepteren

Voor de totstandkoming van het investeringsplan worden een aantal stappen doorlopen:

 • Eerst analyseren we de huidige elektriciteits- en gasnetten. Daarbij letten we op capaciteit en kwaliteit.
 • Daarna schatten we het toekomstig gebruik in. We houden rekening met mogelijke scenario’s, waarvoor we input opgehaald hebben bij onder andere gemeenten, provincies en belangenverenigingen. Het ene scenario richt zich bijvoorbeeld op een sterkere groei in vraag naar elektriciteit, bij een ander scenario is de rol van duurzame gassen groter. 
 • Aan de hand van de scenario’s en van de toestandsanalyse van de netten bepalen we waar knelpunten gaan ontstaan.
 • Voor deze knelpunten werken we mogelijke oplossingen uit waarna de beste oplossing gekozen wordt.
 • Omdat we niet alles tegelijk kunnen wordt hierbij geprioriteerd.
 • Nadat op deze manier alle projecten ingepland zijn is het investeringsplan compleet.  

Toezicht door ACM

De wettelijke toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) is verantwoordelijk voor het toetsen van de netbeheerders en de investeringsplannen van de netbeheerders.

Definitief investeringsplan gepubliceerd

Gedurende het eerste kwartaal van 2024 heeft de ACM ons investeringsplan getoetst. Op basis van deze toetsing heeft de ACM aangegeven dat ons investeringsplan definitief kan worden vastgesteld. Op 17 april 2024 hebben we het definitieve investeringsplan 2024 van Enexis Netbeheer gepubliceerd. Voor de verdere verduidelijking van de prioritering zoals we die hebben toegepast is bijlage 9.13 toegevoegd aan het eerder gepubliceerde ontwerpinvesteringsplan.

Veelgestelde vragen investeringsplan

 • Het investeringsplan werd vroeger KCD genoemd. Download hier de KCD’s van de voorgaande jaren.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Het investeringsplan beschrijft de uitbreiding- en vervangingsinvesteringen voor de elektriciteits- en gasnetten voor het gebied waarin wij werkzaam zijn (Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg). De investeringen kennen een zichttermijn van 3 jaar voor de reguliere investeringen en 10 jaar voor de majeure investeringen.

  Knelpunten in de elektriciteitsnetten met een spanning vanaf 25 kV en groen gas investeringen worden beschouwd als majeure knelpunten en worden individueel benoemd. Alle overige knelpunten in de lagere netvlakken (voor elektriciteit dus onder de 25 kV en voor gas met een druk die lager is dan 8 bar) betreffen reguliere knelpunten en worden samengevoegd.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Elke netbeheerder publiceert het ontwerpinvesteringsplan voor advies (consultatie). In de versie die wij aan ACM aanbieden, zijn de zienswijzen toegevoegd. Daarbij vermelden wij hoe de uitkomsten van de consultatie verwerkt zijn.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Voor het opstellen van ons investeringsplan maken we gebruik van landelijke en regionale bronnen die beschikbaar zijn. Denk aan bekende grote projecten, zoals plannen voor woningbouw of doorontwikkeling van bedrijventerreinen,  publieke en private projectontwikkelingen, uitgekeerde SDE+-subsidies, systeemstudies (die in een regio de ontwikkeling van vraag en aanbod naar energie in kaart brengt), de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050), prognoses van stichting ElaadNL over de groei van elektrische mobiliteit, de Regionale Energie Strategie 2.0 (RES), de Cluster Energie Strategieën (CES) en de Transitie Visie Warmte (TvW). Deze bronnen geven inzicht in de lange- en korte termijn ontwikkelingen in verschillende sectoren. Met behulp van scenario’s is de impact van verschillende ontwikkelrichtingen in kaart gebracht in ons investeringsplan.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Bij het opstellen van ons investeringsplan wordt een inschatting gemaakt van het toekomstige aanbod en de vraag naar energie. Hierbij kijken we naar reguliere ontwikkelingen. Denk hierbij aan de groei van industrie, woningbouw en nieuwe bedrijventerreinen. We kijken ook naar ontwikkelingen gerelateerd aan de energietransitie. Denk hierbij aan de groei van elektrisch vervoer, verduurzaming van de gebouwde omgeving en de industrie, aardgasloze wijken, toepassing van hernieuwbare gassen, ontwikkelingen over waterstof en duurzame opwek van elektriciteit. In het investeringsplan beschrijven wij onze visie op toekomstige ontwikkelingen en welke onderwerpen zijn opgenomen.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • We stellen het investeringsplan iedere 2 jaar opnieuw op en geven het op (uiterlijk) 1 januari aan de ACM (Autoriteit Consument & Markt). Het eerstvolgende investeringsplan wordt uiterlijk 1 januari 2026 gepubliceerd.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Stakeholders zijn actief geconsulteerd bij de totstandkoming van het investeringsplan. In de periode van september tot en met november 2022 hebben hiervoor drie bijeenkomsten plaatsgevonden waaraan door veel partijen is deelgenomen. De input van stakeholders heeft geholpen bij het verder verbeteren van de toekomstscenario’s waarop onze investeringen gebaseerd zijn.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Het investeringsplan is altijd een momentopname in een snel veranderende wereld. De scenario’s zijn eind 2022 afgerond. Lokale ontwikkelingen zijn tot medio 2023 meegenomen in de doorrekeningen. Nieuwe inzichten die daarna gekomen zijn worden meegenomen in het volgende investeringsplan. Dit wil echter niet zeggen dat netbeheerders er tussentijds niets mee doen. Netbeheerders monitoren continu welke relevante ontwikkelingen zich voordoen. Implicaties daarvan worden opgenomen in het investeringsportfolio dat continu bijgewerkt wordt.

  Heeft dit antwoord u geholpen?