Steekproefcontrole

Jaarlijks onderzoeken wij van een aantal typen meters of ze goed werken. Elk jaar komen andere typen meters aan de beurt zodat eens in de zoveel jaar alle typen meters zijn onderzocht. Wij doen dit samen met alle netbeheerders van Nederland. Dit onderzoek heet de steekproefcontrole.

Steekproefcontrole

Voordat een energiemeter geplaatst wordt, moet die voldoen aan strenge eisen. Om de kwaliteit van de energiemeters te waarborgen nadat ze geplaatst zijn, moeten netbeheerders hun meters met regelmaat controleren. Omdat het een tijdrovende en kostbare zaak is om elke meter  te onderzoeken, controleren netbeheerders met behulp van steekproeven.

Bepalen steekproef
Alle gas- en elektriciteitsmeters zijn verdeeld in groepen op basis van soort, type en bouwjaar. Dit soort groepen worden ‘populaties’ genoemd. Een onafhankelijke coördinator bepaalt elk jaar welke populaties er onderzocht worden. De hoeveelheid meters die de netbeheerders moet controleren hangt af van het aantal meters dat per populatie geplaatst is: hoe meer meters er in omloop zijn, des te meer meters we  moeten controleren.  De adressen waarvan we de meter komen controleren worden vervolgens willekeurig geselecteerd.

Hoe verloopt de steekproefcontrole?
Als wij bij u een meter komen controleren, brengen wij u vooraf per brief op de hoogte. U krijgt dan een afspraakbrief met een tijdstip waarop wij bij u langs willen komen. Een meetspecialist van Enexis Netbeheer voert het onderzoek uit. De elektriciteitsmeter wordt gecontroleerd met behulp van een zogenaamd ijkkoffer die op uw meter wordt aangesloten. De gasmeter wordt tijdelijk uit uw meterkast gehaald en  ter plaatse gecontroleerd met de apparatuur die  de monteur in zijn bus heeft zitten. Om de testen veilig uit te kunnen voeren, sluiten wij de energie tijdelijk af. Het hele onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. 

Blijkt tijdens het onderzoek dat de meter meer afwijkt dan wettelijk is toegestaan? Dan vervangen wij meteen zowel uw gasmeter als uw elektriciteitsmeter, ongeacht in welke meter de afwijking zit. Bovendien zorgen wij ervoor dat uw energieleverancier uw factuur corrigeert als er meer verbruik gemeten is dan u daadwerkelijk hebt afgenomen

Na de steekproefcontrole
Alle resultaten uit de steekproeven leveren wij aan bij de onafhankelijke coördinator. Dit doen ook alle andere netbeheerders. Op basis van alle steekproefgegevens maakt de coördinator een analyse en doet een uitspraak:

  • Als de gecontroleerde meters aan de wettelijke eisen voldoen, blijven deze zitten. Na een aantal jaar  wordt dit type meter opnieuw gecontroleerd.  

  • Voldoen meerdere meters in een populatie niet meer aan de gestelde eisen? Dan wordt de hele populatie afgekeurd en krijgen netbeheerders 1,5 jaar de tijd om alle meter van dat type te vervangen. Dit kunnen ook exemplaren zijn die nog wel voldoen. Het kan dus voorkomen dat wij bij u de meter komen vervangen omdat die is afgekeurd terwijl wij uw meter niet gecontroleerd hebben.

Agentschap Telecom publiceert  jaarlijks de lijst met alle afgekeurde elektriciteitsmeters en afgekeurde gasmeters.

Wie is Agentschap Telecom? 

Agentschap Telecom houdt namens het Ministerie van Economische zaken toezicht op de Metrologiewet. Alle meetmiddelen in Nederland moeten voldoen aan deze wet. Bij meetmiddelen kunt u naast energiemeters, ook denken aan de weegschaal in de supermarkt, het afrekendisplay op een benzinepomp.

 Agentschap Telecom controleert of het steekproefonderzoek goed wordt uitgevoerd en of de afgekeurde populaties tijdig worden vervangen. Is dat niet het geval dan kan Agentschap Telecom maatregelen nemen tegen de netbeheerders die nalatig zijn. Zo nodig zal Agentschap Telecom door middel van het opleggen van boetes de nalatige netbeheerders  dwingen de afgekeurde meters tijdig te verwijderen.

Meer informatie 

Testen van energiemeters: over hoe wij ervoor zorgen dat energiemeters die wij plaatsen veilig zijn.
Agentschap Telecom
: informatie over Agentschap Telecom.
De controle van energiemeters: algemene informatie via de website van Agentschap Telecom.

menu