Installatieverantwoordelijkheid

Als u eigenaar bent van een elektrische installatie, bent u wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat die installatie veilig is aangelegd en gebruikt kan worden. En u zorgt voor het beheer en onderhoud zodat de installatie veilig blijft. U kunt deze verantwoordelijkheid binnen uw bedrijf beleggen of uitbesteden aan een gespecialiseerd bedrijf.

Wetgeving

De veiligheid van elektrische installaties is vastgelegd in de Arbowet (artikel 3.4 en 3.5). Om veilig beheer en bediening van elektrische installaties (>1000 Volt) te waarborgen, zijn er regels opgesteld. Onder andere in NEN-EN 50110 en 3840:2011. Verzekeringsmaatschappijen en Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) beschouwen deze normen als bindend. Verzekeraars beoordelen bij schademeldingen of aan alle verplichtingen is voldaan. Wanneer niet aan de eisen is voldaan, kunnen er sancties volgen.

Regelen van installatieverantwoordelijkheid

Voor middenspanningsinstallaties vragen wij altijd om een installatieverantwoordelijke aan ons door te geven. U kunt binnen uw eigen organisatie iemand aanwijzen die verantwoordelijk is voor de installatie. U zorgt er dan zelf voor dat het beheer en onderhoud van uw installatie altijd aan een aantal voorwaarden voldoet. Deze staan in de normen NEN-EN 50110 en 3840:2011. Hierin staat bijvoorbeeld dat als personeel op een werkplek verschillende talen spreekt, er een overeenstemming moet zijn over de gewenste voertaal. Wij hebben voor uw en onze veiligheid besloten alleen de Nederlandse taal als voertaal te accepteren. Zo zorgen we dat afstemming over schakelhandelingen en uitvoeringsplannen met de installatieverantwoordelijke altijd duidelijk is. 

U kunt de installatieverantwoordelijkheid ook uitbesteden aan een gespecialiseerd bedrijf, zoals een installatiebedrijf. Huurt u schakelaars en transformatoren? In dat geval is de installatieverantwoordelijkheid vaak al goed geregeld. Wij adviseren u om dit te toetsen bij de verhuurder.

Verantwoordelijkheid

Een installatieverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het opstellen, implementeren en in stand houden van: 

  • het onderhoudsbeleid;
  • het vervangingsbeleid;
  • toegangsbeleid;
  • het opleidingsbeleid (veiligheid);
  • de veiligheidsprocedures en veiligheidswerkinstructies;
  • de ontwerprichtlijnen voor kabelinfrastructuur, bedrijfsmiddelen en opstellingsruimten;
  • het documenten- en tekeningenbeheer (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten, WION);
  • de bedrijfsvoering in normaal - en storingsbedrijf van de installatie (o.a. de netplanning, de netbewaking, de actuele/ te wijzigen schakeltoestand).

Meer informatie

Wilt u meer weten over installatieverantwoordelijkheid? Of twijfelt u of dit voor uw installatie goed is geregeld? Stuur dan een mail naar relatiemanagement@enexis.nl.