Investeringsplan 2022

Vanaf 2020 publiceert elke netbeheerder iedere 2 jaar een investeringsplan met een zichttermijn van 10 jaar. In het plan beschrijft Enexis Netbeheer de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor de elektriciteits- en gasnetten.

kabels

Enexis Netbeheer is verantwoordelijk voor de energievoorziening van ruim 3 miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven. Wij werken dagelijks aan de energievoorziening van de toekomst. Met de publicatie van onze investeringsplannen geven we een kijkje in de toekomst en in onze keuken. We zijn transparant over onze investeringen en onderbouwen onze keuzes.  

Aan de basis van het investeringsplan liggen vier klimaat neutrale scenario’s uit het rapport ‘Energiesysteem van de Toekomst’ (Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050) uit 2020. In het investeringsplan zijn deze vier scenario’s teruggebracht tot drie scenario’s (hoog-midden-laag), omdat het perspectief op 10 jaar ligt en niet op 30 jaar.

De drie scenario’s in het investeringsplan worden verder ingekleurd met specifieke klantinformatie en ontwikkelingen in een gebied om te komen tot concrete investeringsvoorstellen. De trendscenario’s worden vertaald naar een belastingprognose (impact op het energienet). In de investeringsvoorstellen wordt gekeken naar de meest efficiënte oplossing van de gesignaleerde capaciteits- en kwaliteitsknelpunten. We prioriteren op basis van wettelijke, net-technische en operationele overwegingen omdat de hoeveelheid werk groter is dan de beschikbare hoeveelheid mensen en middelen. 

Toezicht

De wettelijke toezichthouder (ACM) is verantwoordelijk voor het toetsen van de netbeheerders en de investeringsplannen van de netbeheerders.

 

gas elektra

Download investeringsplan elektriciteit en gas 2022 (PDF)

Bijlage investeringsplan 2022 - Gas

Bijlage investeringsplan 2022 - Elektriciteit

 
Consultatieperiode

Voorafgaand aan deze aanbieding publiceert Enexis Netbeheer de ontwerpinvesteringsplannen van 1 november tot en met 29 november 2021 ter consultatie. In deze 4 weken kunt u een zienswijze bij Enexis Netbeheer indienen. Download dan het formulier Indienen zienswijze investeringsplan 2022. Alleen volledig ingevulde zienswijzen worden in behandeling genomen. Hebt u het formulier volledig ingevuld? Mail het formulier naar: investeringsplan.energie@enexis.nl.

Plannen voorgaande jaren

Het investeringsplan vervangt het kwaliteits- en capaciteitsdocument (KCD) dat iedere netbeheerder de afgelopen 8 jaar opstelde. Bekijk hier de kwaliteits- en capaciteitsdocumenten van voorgaande jaren.

Download hieronder de investeringsplannen van het afgelopen jaar.

Veelgestelde vragen investeringsplan

Het investeringsplan beschrijft de uitbreiding- en vervangingsinvesteringen voor de elektriciteits- en gasnetten voor het gehele verzorgingsgebied van de netbeheerder. De investeringen kennen een zichttermijn van 10 jaar. De investeringen voor de korte termijn (3 jaar) zijn kwantitatief beschreven, de investeringen voor de lange termijn (tot 2032) zijn kwalitatief beschreven. De investeringen worden op geaggregeerd niveau beschreven en bieden daarom niet voor alle belanghebbenden het gewenste detailniveau. Dit is afgestemd met ACM en vergelijkbaar met het KCD. Exacte projecten – zoals verwachte windparken – en marktgevoelige informatie is niet opgenomen in het investeringsplan.

Elke netbeheerder publiceert het ontwerpinvesteringsplan ter consultatie. In de versie die Enexis Netbeheer aan de ACM aanbiedt, zijn de zienswijzen toegevoegd. Daarbij vermelden wij hoe de uitkomsten van de consulatie verwerkt zijn.

Voor het opstellen van het investeringsplan maken we gebruik van landelijke en regionale bronnen die  beschikbaar zijn, zoals bekende publieke en private projectontwikkelingen, SDE+-beschikkingen, systeemstudies, de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050), ElaadNL prognose en de RES 1.0 biedingen van de RES-regio’s. Deze bronnen geven inzicht in de lange en korte termijn ontwikkelrichtingen in verschillende sectoren. Door de scenario’s is de impact van verschillende ontwikkelrichtingen in kaart gebracht in het investeringsplan.

In het scenario Nationale Drijf (ND) is rekening gehouden met de actuele stand van de plannen uit de RES’en ten aanzien van duurzaam productievermogen op land. Het totaal aan opgesteld vermogen in het Enexis-gebied is gebaseerd op de RES 1.0 biedingen van de verschillende RES-regio’s. In de knelpuntbepaling is naast de ontwikkelingen in de andere sectoren rekening gehouden met de RES-ambities.

Bij het opstellen van het investeringsplan wordt een inschatting gemaakt van het toekomstige aanbod en de vraag naar energie. Hierbij wordt zowel gekeken naar reguliere ontwikkelingen, zoals de groei van industrie, woningbouw en nieuwe bedrijventerreinen, als naar energietransitie gerelateerde ontwikkelingen.

De ontwikkelingen in de energietransitie gaan over de groei van elektrisch vervoer, verduurzaming van de gebouwde omgeving en de industrie, aardgasloze wijken, toepassing van hernieuwbare gassen, ontwikkelingen omtrent waterstof en duurzame opwek van elektriciteit. In het investeringsplan beschrijven wij onze visie op toekomstige ontwikkelingen en welke onderwerpen zijn opgenomen.

Het investeringsplan wordt iedere 2 jaar opnieuw opgesteld en op (uiterlijk) 1 januari aan ACM aangeboden. Het eerst volgende investeringsplan zal uiterlijk 1 januari 2024 worden gepubliceerd.