Tariefopbouw grootverbruik

Tariefopbouw grootverbruik

De tarieven voor grootverbruikaansluitingen zijn deels gebaseerd op de capaciteit van de aansluiting en deels op het werkelijke gebruik van die aansluiting en het gevraagde transport. Bij elektriciteit gaat het om aansluitingen met een capaciteit groter dan 3x80 Ampère en bij gas om aansluitingen met een capaciteit groter dan 40 m3/uur. 

De tarieven voor eenmalige diensten en de periodieke tarieven zijn ingedeeld naar grootte van de aansluiting (aansluitcapaciteit) en de gevraagde en werkelijk benutte transportcapaciteit. De indeling in categorieën is vastgesteld door de Energiekamer, een onderdeel van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Deze categorieën zijn vastgelegd in de ‘Tarievencode Elektriciteit’ en de ‘Tarievencode Gas’. Meer informatie over de tarievencodes vindt u op www.acm.nl​. De Energiekamer stelt ook jaarlijks de maximale tarieven vast die de netbeheerders mogen hanteren.

Enexis heeft voor grootverbruik elektriciteit een aantal standaard aansluitingen gedefinieerd op basis van de Tarievencode Elektriciteit. Elke type aansluiting wordt gekenmerkt door de aansluitcapaciteit, het netvlakwaarop deze aansluiting wordt gerealiseerd en de aansluitspanning. De netvlakken zijn de verschillende niveaus in het transport- en distributienet van Enexis. Grotere aansluitingen worden gerealiseerd op hogere netvlakken omdat daar meer transportcapaciteit beschikbaar is. Bij een hoger netvlak hoort ook een hoger spanningsniveau.​


Aansluitcapaciteit​ ​Netvlak ​Nominale aansluitspanning
3x160 A​ ​MS/LS ​0,4 kV
​3x250 A ​MS/LS ​0,4 kV
​630 kVA ​MS-D ​10/20 kV
​1.750 kVA ​MS-D ​10/20 kV
​6.000 kVA ​MS-T ​10/20 kV
​10.000 kVA ​HS/MS ​10/20 kV
​>10.000 kVA ​Maatwerk ​10/20 kV​
 
Enexis brengt voor nieuwe aansluitingen standaardtarieven in rekening. Deze zijn gebaseerd op een maximale afstand van 25 meter tussen het overdrachtspunt en het bestaande net. Bij grotere afstanden brengen we voor de extra meters boven de 25 een meerprijs in rekening. De tarieven voor wijzigen en verwijderen van aansluitingen zijn gelijk aan de werkelijke kosten​
Enexis brengt voor het in stand houden van uw aansluiting een periodieke aansluitvergoeding in rekening. Voor het transport van elektriciteit naar uw bedrijf betaalt u de periodieke transportvergoeding. De opbouw van deze tarieven is afhankelijk van de grootte en het gebruik van de aansluiting.​
Voor het in stand houden van een standaard aansluiting op het elektriciteitsnet geldt een vast bedrag per jaar. Dit is de periodieke aansluitvergoeding, ook wel ‘vastrecht aansluitdienst’ genoemd. Het tarief is afhankelijk van de contractueel met u overeengekomen aansluitcapaciteit. Voor aansluitingen vanaf 3 MVA wordt ook een tarief in rekening gebracht voor onderhoud en instandhouding van de aansluitkabel. Voor aansluitingen groter dan 10 MVA geldt een maatwerkvergoeding. De periodieke aansluitvergoeding wordt maandelijks bij u in rekening gebracht.​
Voor het transport van elektriciteit naar uw aansluiting betaalt u de periodieke transportvergoeding. Het tarief dat u betaalt hangt af van de transportcategorie waarin u bent ingedeeld. De indeling gebeurt op basis van de Tarievencode Elektriciteit van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Als het gecontracteerde transportvermogen van uw bedrijf niet groter is dan 1.500kW, wordt u op basis van het gecontracteerde transportvermogen ingedeeld voor de transportdienst. Als het gecontracteerde transportvermogen groter is dan 1.500kW, wordt u ingedeeld op basis van de (fysieke) aansluitwijze. Het netvlak waarop de aansluiting is gerealiseerd is dan bepalend voor het transporttarief.

Het periodieke transporttarief bestaat uit twee delen, een vast en een variabel deel:
 • Het vaste deel, ‘vastrecht transportdienst’, is een vast bedrag per jaar. Als u zowel elektriciteit afneemt als (terug)levert, wordt het vastrecht transportdienst gebaseerd op de hoogste contractwaarde.
 • Het variabele deel wordt berekend op basis van de totale omvang van de getransporteerde kilowatt- uren, het gecontracteerde transportvermogen en het maandelijks gemeten maximum transportvermogen.
​Voor de afnemers met een bedrijfstijd van maximaal 600 uur wordt het wekelijks gemeten maximum transportvermogen berekend. Het transporttarief wordt maandelijks bij u in rekening gebracht.​
 

​De systeemdiensten zijn de diensten die TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, levert om: 

 • het transport van elektriciteit over alle netten op een veilige en doelmatige wijze te waarborgen;
 • grootschalige storingen van het transport van elektriciteit op te lossen;
 • de energiebalans op alle netten in Nederland te handhaven of te herstellen.

Het tarief wordt jaarlijks door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vastgesteld. Enexis factureert het systeemdienstentarief voor TenneT in kWh op basis van uw elektriciteitsverbruik. 

 

De systeemdiensten worden vanaf 1 januari 2015 niet meer als aparte post door TenneT doorberekend aan de netbeheerders, maar opgenomen in de transportkosten. De post 'systeemdiensten' vindt u daarom niet meer als zodanig terug op de uw facturen.

Onder gecontracteerd transportvermogen wordt verstaan het vermogen dat een afnemer redelijkerwijs verwacht op enig moment in het jaar maximaal nodig te hebben voor het transport van elektriciteit via zijn aansluiting. 

Het werkelijk transportvermogen mag de aansluitcapaciteit niet overschrijden. Gebeurt dit wel, dan overlegt Enexis met u over aanpassing van de aansluiting. De waarde voor het gecontracteerde transportvermogen geldt voor onbepaalde tijd. Deze waarde wordt in de volgende gevallen aangepast: 
 • ​Er heeft een overschrijding van het gecontracteerde transportvermogen plaatsgevonden. In dit geval wordt de waarde van het gecontracteerde transportvermogen verhoogd met ingang van de eerste dag van de kalendermaand waarin de overschrijding plaatsvond. De nieuwe waarde van het gecontracteerde transportvermogen geldt voor onbepaalde tijd. 
 • U verzoekt om een verlaging of verhoging van het gecontracteerde transportvermogen. Een verhoging geldt voor onbepaalde tijd en gaat in op de eerste dag van de kalendermaand die volgt op de maand waarin het verzoek is goedgekeurd. Een verlaging van het gecontracteerde transportvermogen kan niet eerder ingaan dan twaalf maanden na de datum van de laatste verhoging. 
 • Binnen twaalf maanden na uw verzoek om verlaging van het gecontracteerde transportvermogen vindt een overschrijding van de verlaagde waarde plaats. In dit geval geldt de nieuwe waarde met terugwerkende kracht vanaf de datum van de laatste verlaging. De nieuwe waarde is de gemeten maximale waarde. Deze is gelijk aan de contractwaarde plus de overschrijding​
Het gecontracteerde transportvermogen voor de transportcategorieën HS/MS en TS geldt voor een kalenderjaar. Bij overschrijding wordt het gecontracteerde transportvermogen aangepast en geldt de nieuwe waarde voor het gehele kalenderjaar waarin de overschrijding plaatsvond. Het gecontracteerde transportvermogen kan tijdens het kalenderjaar maximaal één keer naar beneden of boven worden aangepast als er sprake is van sterk gewijzigde omstandigheden die de afnemer vooraf niet in redelijkheid had kunnen voorzien.​
Een aansluiting op het gasnet bestaat uit 2 onderdelen:
 1. het aansluitpunt op het gasnet (tot en met de 1e afsluiter);
 2. ​het deel van de aansluiting achter het aansluitpunt (de verbinding tussen het aansluitpunt en het overdrachtspunt naar de installatie van de afnemer). 
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt de (maximale) tarieven vast voor het aansluitpunt. Enexis stelt de tarieven vast voor het overig deel van de aansluiting. 

Afhankelijk van de gevraagde aansluitcapaciteit en afleverdruk maakt Enexis aansluitingen op het lagedruknet (maximaal 200 mbar) of het hogedruknet (groter dan 200 mbar). Bij aansluitingen op het hogedruknet zijn er voor het deel van de aansluiting achter het aansluitpunt verschillende uitvoeringsvormen.​
Enexis brengt voor in stand houden van uw aansluiting een periodieke aansluitvergoeding in rekening. Voor het transport van het gas naar uw bedrijf betaalt u de periodieke transportvergoeding.​​
​Het periodieke tarief voor de aansluiting is afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting. Voor een aansluiting op het gasnet geldt een vast bedrag per jaar voor het instandhouden van de aansluiting (periodieke aansluitvergoeding, ook wel ‘vastrecht aansluitdienst’ genoemd).

De periodieke aansluitvergoeding is samengesteld uit twee bedragen:
 • een vergoeding voor het aansluitpunt op het gasnet
 • een vergoeding voor het deel van de aansluiting achter het aansluitpunt en de verbinding tussen aansluit- en overdrachtspunt). 

​De periodieke aansluitvergoeding is afhankelijk van het type aansluiting en wordt maandelijks aan u in rekening gebracht.​​
Voor het transport van gas naar uw bedrijf betaalt u het transporttarief. Dit tarief wordt maandelijks aan u in rekening gebracht en bestaat uit twee delen: 
 • ​het transportonafhankelijke tarief, ook wel ‘vastrecht transportdienst’ genoemd; 
 • het capaciteitsafhankelijke tarief. 
Het transportonafhankelijk tarief is de vergoeding voor de kosten die de netbeheerder maakt, waaronder beheer van het aansluitregister, berichtenverkeer tussen marktpartijen (onder andere voor het uitwisselen van informatie over verhuizingen en meterstanden met energieleveranciers) en facturering. Dit tarief is voor alle netbeheerders gelijk.
 
Het capaciteitsafhankelijke tarief geldt voor aansluitingen met een jaarverbruik tot en met 170.000 m3. Het tarief is gebaseerd op de rekencapaciteit per aansluitcategorie, zoals weergegeven in de tabel hieronder.
 
De rekencapaciteit is gebaseerd op de categorie-indeling naar aansluitcapaciteit volgens onderstaande tabel.​
Categorie​ Aansluitcapaciteit in m3/(n)/uur​ Rekencapaciteit in m3(n)/uur​​
1​ ​> 40 en <=65 ​40
2​ ​> 65 en <=100​ ​65
3​ ​> 100 en <=160 ​100
4​ ​> 160 en <=250 ​160
5​ ​> 250 ​250
Tot en met een meetdruk van 200 mbar komt de aansluitcapaciteit overeen met de capaciteit van de gasmeter. Bij een meetdruk> 200 mbar wordt deze gecorrigeerd.

Voor aansluitingen met een jaarverbruik groter dan 170.000 m3 wordt het capaciteitsafhankelijke tarief bepaald door de contractwaarde.
Het gecontracteerd transportvermogen is het vermogen dat een afnemer redelijkerwijs verwacht op enig moment in het jaar maximaal nodig te hebben voor het transport van gas via zijn aansluiting. Het werkelijk benodigde maximale transportvermogen mag de aansluitcapaciteit niet overschrijden. Gebeurt dit wel, dan overlegt Enexis met u over aanpassing van de aansluiting.​
Uw gecontracteerde transportcapaciteit geldt voor onbepaalde tijd. Op schriftelijk verzoek kan uw gecontracteerde capaciteit worden aangepast. Als Enexis instemt met uw verzoek wordt de aanpassing uitgevoerd. Het aangepaste contract is van kracht met ingang van de maand na de uitvoering. Enexis toetst bij een aanvraag voor verhoging of verlaging van de gecontracteerde capaciteit of: 
 • deze voldoet aan de criteria genoemd in de Tarievencode Gas;
 • de capaciteit van de aansluiting voldoende is;
 • de beschikbare transportcapaciteit in het net toereikend is. 
Als uit de toets blijkt dat aanpassing niet (direct) mogelijk is, zal Enexis u hierover informeren. Voor een eventueel noodzakelijke aanpassing van de aansluiting en of uitbreiding van het gasnet ontvangt u een voorstel. 

Enexis verleent geen toestemming voor verlaging van de gecontracteerde transportcapaciteit als de verlaging binnen 12 maanden na een eerder uitgevoerde verhoging zou moeten plaatsvinden. We wijken daar alleen vanaf als er sprake is van sterk gewijzigde omstandigheden die u vooraf niet in redelijkheid hadden kunnen voorzien.
Overschrijding betekent dat u in een periode van een maand op één of meerdere momenten meer transportcapaciteit heeft gebruikt dan de gecontracteerde capaciteit (de contractwaarde). Het verschil tussen het werkelijke gebruik en de contractwaarde is de overschrijding. Enexis brengt de overschrijding in rekening tegen hetzelfde tarief dat geldt voor de gecontracteerde transportcapaciteit, met terugwerkende kracht voor het hele kalenderjaar.​