Voorbeeldfactuur elektriciteit grootverbruik

Hieronder vindt u een voorbeeldfactuur zoals wij die maandelijks sturen naar onze grootverbruikklanten. Wanneer u met de cursor van uw muis over de termen in de factuur gaat, verschijnt daarnaast een wolkje met daarin een toelichting op de term. De bedragen die u erachter ziet staan zijn fictief. Hebt u na het bekijken van deze voorbeeldfactuur nog vragen? Neem dan contact op met Klantenservice Zakelijk.
Factor: Een aantal tarieven is door de Autoriteit Consument & Markt (www.acm.nl) vastgesteld per jaar. Voor uw maandelijkse factuur wordt dit tarief omgerekend naar een maandbedrag. Wanneer u niet een hele maand maar een gedeelte van een maand, energie of ander product of dienst afneemt, verrekenen we dat hier ook.
Betreft: Dit geeft het onderwerp aan en laat zien waarover uw factuur gaat.
Factuurdatum: Datum waarop factuur gemaakt is.
Factuurdocument: Uniek nummer van deze factuur.
Periode: Deze heeft betrekking op de genoemde periode van eerste tot en met laatste datum.
Klantnummer: Het nummer waarmee u in het factureringssysteem van Enexis Netbeheer geregistreerd staat.
Klantinformatie: Aanvullende informatie waarmee de klant beter te herkennen is.
Blad: Aantal pagina’s waaruit factuur bestaat.
EAN (European Article Number): De EAN-code is een uniek identificatienummer voor uw aansluiting. Uw netbeheerder Enexis Netbeheer B.V. wijst u dit nummer toe. Op basis van dit nummer worden gegevens tussen uw leverancier, uw meetbedrijf en de netbeheerder uitgewisseld.
Aansluitadres: Het adres van de aansluiting waar deze factuur betrekking op heeft
Locatiedetails: Aanvullende informatie waarmee de aansluiting beter te herkennen is
Gecontracteerd transportvermogen (kW): De afgesproken transportcapaciteit die wij voor u in het regionale distributienet reserveren. Deze geldt voor onbepaalde tijd
Transporttarief: De toegepaste tariefcategorie voor transport van de elektrische energie. Het transporttarief wordt bepaald door de hoogte van het gecontracteerde vermogen.
Netvlak: De netvlakken zijn de verschillende niveaus in het transport- en distributienet van Enexis Netbeheer. Voorbeelden van een netvlak zijn het LS-net (laagspanningsnet) of het MS-distributienet (middenspanningsnet).
Correctiefactor: Met de correctiefactor wordt het gemeten verbruik gecorrigeerd als de meting niet in het overdrachtspunt is geplaatst. Het overdrachtspunt is de plaats waar uw installatie op ons net is aangesloten. Is de meting geplaatst in het overdrachtspunt, dan is deze factor 1,00. Is de meting geplaatst achter een transformator, dan is deze factor 1,013. Met het transformeren van elektriciteit naar een lager spanningsniveau gaat namelijk energie verloren.
Getransporteerde kWhs: De totaal getransporteerde hoeveelheid energie (in kWh). Bij indeling in de tariefcategorie LS differentiëren we de kosten naar het verbruik tijdens hoog- en laagtariefuren.
Gecontracteerd transportvermogen (kW): De afgesproken transportcapaciteit die wij voor u in het regionale distributienet reserveren. Deze geldt voor onbepaalde tijd.
Maximaal afgenomen vermogen: Het tarief voor het maximaal gemeten vermogen (in kWh) in deze afrekenperiode (maand).
Transportkosten blind verbruik: Het tarief voor te verrekenen blindenergie (in kVArh). De blindenergie is het deel van de elektriciteit dat nodig is om magnetische en elektrische velden op te bouwen en daardoor het net op spanning te houden en transformatoren, motoren en productiemiddelen te laten werken. Als er meer blindenergie wordt afgenomen dan 62% van de werkelijke getransporteerde energie (kWh) wordt over de meer getransporteerde blindenergie dit tarief berekend.
Vastrecht transportdienst: De kosten voor databeheer, facturering en incasso.
Vastrecht aansluitdiensten: De kosten voor beheer en vervanging van de aansluiting.