Congestiemanagement: praktijk en achtergronden

Op het moment dat er geen transportcapaciteit beschikbaar is en er sprake is van structurele congestie stellen we een onderzoek in naar de mogelijkheden van congestiemanagement. Maar wanneer is het net eigenlijk vol?  We leggen u graag meer uit over de beoordeling, criteria en alternatieven.

Windmolens in Nederland

Geen ruimte beschikbaar

Er is een verschil tussen de daadwerkelijke belasting op het energienet en het gecontracteerde vermogen op papier. Het gecontracteerde vermogen is de maximaal overeengekomen ruimte op het net waar de klant gebruik van kan maken. In de praktijk gebruikt de klant vaak minder vermogen dan hij maximaal zou kunnen gebruiken. Bij het onderzoek naar congestiemanagement kijken we naar de daadwerkelijke belasting van het net (gemeten en/of verwacht) en niet naar of het ‘op papier’ is uitverkocht.

Investeringen

De uitkomst van het onderzoek is een momentopname van de huidige situatie met de gegevens die nu bekend zijn. In het onderzoek hebben we gekeken naar de tijd die we nodig hebben om knelpunten op te lossen en of dat past binnen de realisatietermijn van de SDE++ subsidie. Investeringen die in de verdere toekomst meer transportcapaciteit op kunnen leveren, zijn buiten beschouwing gelaten.

Deelnemers

Er moeten genoeg deelnemers zijn om te voorkomen dat één partij de uiteindelijke congestieprijs kan bepalen of beïnvloeden, omdat deze teveel macht heeft. Hierbij kijken we naar: het aantal beschikbare deelnemers, hun aandeel en het beschikbare vermogen ten opzichte van het knelpunt.

Deelname is verplicht voor partijen (opwekkers en afnemers) die voldoen aan de criteria voor congestiemanagement. De verplichting geldt niet voor:

  • partijen die alleen energiebronnen hebben die niet regelbaar zijn, zoals zon en wind;
  • industriële partijen die niet kunnen op- of afregelen zonder daarmee het productieproces te verstoren;
  • openbare voorzieningen voor bijvoorbeeld gaswinning en openbaar vervoer.

Oordeel

Voor een subsidieaanvraag hebt u een positieve transportindicatie nodig. Bij twijfel moet er een positieve indicatie worden afgegeven. Toch is er in deze gebieden geen enkele positieve transportindicatie afgegeven. Heeft Enexis Netbeheer niet te streng geoordeeld? We hebben alle opties die nu (technisch en wettelijk) binnen onze mogelijkheden liggen onderzocht en getoetst aan de criteria in de Netcode. De conclusie is dat in geen van de onderzochte gebieden betrouwbare mogelijkheden voor congestiemanagement zijn. Daarom is er geen twijfel. Er kan geen positieve transportindicatie gegeven worden in deze gebieden.

Alternatieven en oplossingen

We maken samen met de andere netbeheerders voorstellen om op kortere termijn meer ruimte te kunnen creëren. Bijvoorbeeld door zonneparken zonder reservecapaciteit aan te sluiten. Of de mogelijkheid om energieparken bij pieken tijdelijk af te schakelen. Dit noemen we opweksturing. Voor goedkeuring van deze mogelijke oplossingen is vaak een aanpassing in de wet- en regelgeving nodig en daarvoor zijn wij uiteindelijk ook afhankelijk van de politiek.